پنج قانون هدفگذاری

1. در راستای چشم انداز فردی تان هدفگذاری کنید.
2. برای تحقق چشم انداز فردی تان فعالیت کنید.
3. برای رسیدن به هر هدف تلاش کنید.
4. فقط سه هدف انتخاب کنید.
5. هر چیزی که در راستای چشم انداز فردی تان نیست حذف کنید.
درباره این بخش چشم انداز فردی خیلی حرف داریم
منتظر باشید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *