از محدودیتها بهانه نسازیم

هوشیار باشیم محدودیتها، بهانه هایمان نباشند؛ از آنها پل بسازیم. همه ما در زندگی ممکن است محدودیت هایی داشته باشیم. این یعنی ما در دنیایی زندگی میکنیم که هیچ چیزی قطعی و کامل نیست. این روزها و درگیری ما با کرونا محدودیت های ما را نیز بیشتر کرده است. ممکن...