معرفی سه مربی درجه یک برای بازی در زمین کارآفرینی و استارآپ

تب کارآفرینی و استارآپ خیلی داغ هست و البته من از طرفداران کارآفرینی و استارتآپ هستم چرا که فکر میکنم برخی افراد باید کسب وکار خودشون رو داشته باشند. اگر ویژگی های فردی کار آفرین ها رو در نظر نگیریم، که البته خیلی مهم هست و باید در نظر داشته...