ثبت آگهی فرصت های شغلی برنزی

تومان 50،000
 • ثبت سه آگهی شغلی
 • زمان فعال بودن حساب کارفرما یک ماه

ثبت آگهی فرصت های شغلی نقره ای

تومان 100،000
 • ثبت پنج آگهی شغلی
 • زمان فعال بودن حساب کارفرما سه ماه
 • انتشار آگهی بر روی وب سایت و ایسنتاگرام کارآزموده

ثبت آگهی فرصت های شغلی طلایی

تومان 250،000
 • ثبت ده آگهی فرصت شغلی
 • زمان فعال بودن حساب کارفرما شش ماه
 • انتشار آگهی بر روی وب سایت و ایسنتاگرام کارآزموده و صفحات مرتبط با صنعت

ثبت آگهی فرصت های شغلی پلاتینویم

تومان 500،000
 • ثبت بیست آگهی فرصت شغلی
 • زمان فعال بودن حساب کارفرما یکسال
 • انتشار آگهی بر روی وب سایت و اینستاگرام کارآزموده و صفحات مرتبط با صنعت
 • دریافت خدمات مشاوره برای تقویت برند کارفرمایی