ثبت آگهی 1 فرصت شغلی

تومان 105،000
  • ثبت 1 آگهی شغلی
  • دریافت تضمینی حداقل 50 رزومه به روز از کارجویان فعال
  • زمان فعال بودن حساب کارفرما یک ماه

ثبت آگهی 3 فرصت شغلی

تومان 252،000
  • ثبت 3 آگهی شغلی
  • دریافت تضمینی حداقل 50 رزومه به روز از کارجویان فعال
  • زمان فعال بودن حساب کارفرما سه ماه

ثبت آگهی 5 فرصت شغلی

تومان 420،000
  • ثبت 5 آگهی شغلی
  • دریافت تضمینی حداقل 50 رزومه به روز از کارجویان فعال
  • زمان فعال بودن حساب کارفرما شش ماه