خدمات سازمانی کارآزموده

خدمات سازمانی کارآزموده در زمینه برونسپاری خدمات مدیریت منابع انسانی است. 

اقدامات و کارکرد های مدیریت منابع انسانی در سازمان ها از برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی شروع می شود. استخدام و به کارگماری در سازمان ها اقدام بعدی است . اقدامات مدیریت منابع انسانی با تدوین نظام حقوق و دستمزد در سازمان ها، آموزش و توسعه سازمانی، مدیریت عملکرد کارکنان، برنامه رشد حرفه ای کارکنان و در نهایت مدیریت خروج و قطع همکاری کارکنان ادامه می یابد. 

در این بین پژوهش های زیادی انجام شده است که برونسپاری اقدامات مدیریت منابع انسانی چه مزایا و معایبی دارد و در چه زمانی و با چه شرایطی سازمان ها نیاز به واحد مدیریت منابع انسانی و کارشناس منابع انسانی دارند. برخی از پژوهش ها اشاره دارند که با افزایش کارکنان سازمان به بیشتر از 10 نفر ، نیاز به انجام این خدمات به صورت تخصصی بیشتر می شود. یعنی اگر در سازمان ها تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر باشند این فعالیت ها را خود مدیر عامل یا کارشناس اداری و مالی انجام می دهد. هنوز هم در بسیاری از سازمان ها فعالیت های مدیریت منابع انسانی توسط مدیر اداری و مالی و کارشناس اداری انجام می شود. نتیجه آن بی توجهی به دانش تخصصی مرتبط است که منجر به زیان سازمان ها می شود. 

چیزی که در این بین مهم است این است که باید توجه داشت که برخی از این اقدامات را میتوان برونسپاری کرد. برونسپاری خدمات مدیریت منابع انسانی یعنی واگذاری این فعالیت ها به تیم متخصص و درخواست از این گروه برای انجام این فعالیت ها. 

نیاز به اقدامات و کارکرد های مدیریت منابع انسانی در سازمان ها کم نمی شود و برعکس لازم است که این فعالیت ها را افراد متخصص انجام دهند. بنابراین با واگذاری این اقدامات به تیم متخصص میتوان از انجام درست آنها اطمینان داشت. 

خدمات سازمانی کارآزموده برونسپاری خدمات مدیریت منابع انسانی است. خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی و آسیب شناسی سازمانی، برونسپاری جذب و استخدام سازمانی حوزه های اصلی فعالیت های مرتبط با خدمات کارآزموده هستند. 

خدمات سازمانی کارآزموده