پبام پورطاهری و امر شاکل؛ ثروتمندان زیر سی سال

پیام پورطاهری؛ ثروتمندان زیر سی سال

پیام پورطاهری؛ ثروتمندان زیر سی سال و اولین نفر ایرانی در این لیست هستند. پیام پورطاهری و امر شاکل که هم دانشگاهی بودند و در دانشگاه و...

ادامه مطلب